Người theo dõi

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

 Say    

Xem đời mấy lúc thấu về say 
Ngả nghiêng nghiêng ngả đổ trời mây 
Thấp cao kệ bước lâng lâng đã 
Bổng bay bay bổng tối hay ngày .

Mặc cho chẳng biết đời nghiêng ngả 
Tai ù . ngọng nghịu . mắt mờ già 
Lóng ngóng từng đêm xem tâm chí 
Lác ngác lơ ngơ đếm can qua .

Hỏi ư ! Đời vẫn đà theo thế 
Cậy gì ? Hội với thuyền quyết thề 
Thế thôi ... Đừng nhé đời thuận bước 
Dẫm đạp ....Là nên  đời mân mê .

Say đây say đấy say say mải 
Mượn rượu lấy say mà lai dai 
Dù rằng cáo vẫn đeo râu hổ 
Có thể làm gì những say tài . 

HN  06/ 10 / 2014 
Hải Âu