Người theo dõi

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Mây lang thang nhận gió bạn hàng 
Gửi phong lưu trải nắng miên man 
Đời phiêu bạt bốn phương thân ái 
Gánh tương lai một trời bao la.