Người theo dõi

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Bao giờ

Bao giờ cho đến những mơ 
Bao giờ lại thấy câu thơ chuyển hồi 
Bao giờ ước nguyện lên côi 
Bao giờ cõi đợi ngàn đời hằng mong . 

Nhìn kìa ! Vũ trụ thong rong 
Nhìn kìa ! Thế giới bay vòng lên sao 
Nhìn kìa ! Tầm đó với cao 
Nhìn kìa ! Vũ trụ nơi nào giành đây .

Thật là ? Không biết trơ mày 
Thật là ? Giả cách lợi xây riêng mình 
Thật là ? Đã hết bình sinh 
Thật là ? Vì cả thịnh tình để lo .

Nói ra ! Là cả hề trò 
Nói ra ! Cũng chỉ anh cò mồi thơm 
Nói ra ! Cá lại nằm nơm 
Nói ra ! Dao sắc nổi cơn thớt dày .

A ha ! Rượu cũ bình đầy 
Ô hô ! Thì vẫn mặt dày hơn tay .

Hải Âu 
Hà nội 12/1/2014